star_border
BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI


Sayın Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. (“BAUMİT” veya “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


TANIMLAR


Şirket

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Kişisel

Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli

Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer

inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel

Verilerin

İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri

Sahibi/İlgili Kişi

Şirket Paydaşlarını ve Çalışanlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket

Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket ve Grup Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen kişileri ifade eder.


Veri Kayıt

Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt

istemini ifade eder.

Veri

Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri

işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rızadır.

Anonim Hale

Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle

eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

BAUMİT ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası

 2. İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi

 3. Görsel ve İşitsel Bilgiler: Baumit fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan seslerine ilişkin veriler, Baumit tarafından organize edilen etkinliklerde kaydedilen bayi çalışanları, alt bayi çalışanları ve müşterilere ilişkin veriler

 4. Sözleşme Bilgileri: Baumit’in hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu bayileri, alt bayileri, iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynaklarının yetkilileri, personelleri gibi gerçek kişilere ait imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi gibi verilerin tamamı.

 5. Finansal Bilgi : Şirket’in Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.

 6. Özlük Verisi : İşe alım sırasında personel adayından talep edilen eğitim ve meslek bilgileri

 7. Sağlık Verisi : İşe alım süreçlerinde personel adayından açık rıza kapsamında talep edilen engellik

durumu verisi


İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Müşteri

BAUMİT tarafından sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek

veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

2

Potansiyel Müşteri

BAUMİT’in sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren,

müşteriye dönüşme potansiyeli olan web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

3

Ziyaretçi

Şirkete ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek

kişileri ifade etmektedir.

4

Personel Adayı

Şirket ’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan ve iş görüşmesine davet edilen gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile BAUMİT çalışanları

hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

6

İş ortakları/Tedarikçiler

ve bunların çalışanları

BAUMİT’in , ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, BAUMİT’in talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.

7

Şirket Ortağı

Şirket’in ortağı gerçek kişileri ifade etmektedir.

8

Gerçek Kişi İş Ortağı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişileri

ifade etmektedir.

9

Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişileri ifade etmektedir.

10

Şirket Yetkilisi

Şirket’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ifade etmektedir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

BAUMİT ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca; sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, Kişisel Verileriniz, BAUMİT tarafından doğrudan sizlerden ( sözleşme, sipariş formu, teklif talebi veya formu, e-posta yazışmaları, kartvizit paylaşımı, web sitesi mesajları, sosyal medya mesajları, bayilerimizin, alt bayilerin ve diğer iş ortaklarımızın paylaşımları ) toplanmakta ve işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.


Yanı sıra BAUMİT tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde veya fuar katılımlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında tarafınızca paylaşılan ve tablet üzerinden elektronik olarak sistemimize kaydedilen ad soyad ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, yine tarafınızca paylaşılan kartvizitleriniz (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir )yer alan kimlik ve iletişim verileriniz işlenmektedir. Burada amaç iki şirket arasında alım satım sözleşmesinin kurulması için gerekli süreçlerin işletilmesidir. Etkinliklerde ve fuarlarda aydınlatma metinlerimiz ve gerekli ise izin belgelerimiz tarafınıza ayrıca fiziki olarak sunulmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

a. Müşteriler için;


Baumit, şirket yapısı gereği perakende mal ve hizmet satışı yapmamakta, bayi ve alt bayilerine yaptığı toptan satışlar çerçevesinde piyasaya ürün sunmaktadır. Ancak zaman zaman son kullanıcıların talep ve şikayetlerinin yönetimi amacıyla bayiler üzerinden Baumit ile iletişime geçmeleri sonucu üretici ve garanti sorumlulukları çerçevesinde Baumit; gerçek kişi müşterilerin de verilerini işleyebilmektedir. Bu kapsamda gerek tüzel kişilerle kurulan alım satım ve bayilik ilişkileri kapsamında gerekse de son kullanıcılarla kurulan ilişki uyarınca;


 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi

 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri


  b. Potansiyel Müşteriler için;


  Web sitemizi ziyaretleriniz, Sosyal Medya Hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, çağrı merkezimizle iletişiminiz, my Baumit portalı üzerinden ilettiğiniz sipariş ve fiyat teklifi için ilettiğiniz talepleriniz, şikayetleriniz, ve şirketlerinizi ziyaret eden satış temsilcilerimizle veya bayilerimizle bu ziyaretler sırasında veya fuar alanlarında, etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.)vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; talep edilen ürünler için teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; şirketimizin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak şayet tacir veya esnaf değilseniz, izninize istinaden işlenmektedir.


  Tedarikçi/İş Ortakları için;

  Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize, ortaklarınıza ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin

  yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir

 • Bayi, Alt Bayi ilişkilerinin kurulması ve icrası

 • Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Mevzuattan kaynaklanan sorumlulukların ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 • Şirket İç Operasyonlarının yürütülmesi

 • Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

  Ziyaretçiler İçin;

  Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ile görsel verileriniz, işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunulan internet erişimi kapsamında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz ve dijital izleriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini


Çalışan Adayları için;

Şirketimize iş başvurusunda bulunan personel adaylarının, cv göndererek, başvuru formu doldurarak, kariyer sitelerindeki ilanlara başvuruları çerçevesinde iş görüşmesine çağrılmaları durumunda kişisel verileri Şirket sistemlerine kaydedilmekte ve aşağıdaki amaçlarla, açık rıza hukuki gerekçesine dayanarak belirli süreyle işlenmektedir.


 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini


  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  BAUMİT kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • Sizlere sunulan mal ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,

 • Malların sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,

 • Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız ajanslara,

 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,


  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini

  isteme1,

 • 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

  bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
  giderilmesini

  talep etme haklarına sahipsiniz.

  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

  Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

  Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

  BAUMİT kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak imha eder.

  Bauimit tarafından hazırlanan ve tüm veri işleme süreçlerini düzenleyen kişisel veri envanterinde her bir veri türü ve süreç için SAKLAMA SÜRELERİ açıkça belirlenmiş olup, imha süreçlerinde bu süreler esas alınmaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

  BAUMİT ; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

  BAUMİT, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

  TEKNİK TEDBİRLER

  BAUMİT tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • BAUMİT bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, düzenli olarak denetlenmektedir.

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 • Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 • Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 • BAUMİT bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde

  erişim ve yetkilendirme çözümleri devreye alınmaktadır.

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.

 • BAUMİT içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 • Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

  İDARİ TEDBİRLER

  BAUMİT tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:

 • BAUMİT çalışanları, bayi ve yetkili servis çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 • BAUMİT’in yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

 • BAUMİT bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, BAUMİT tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

 • BAUMİT bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 • BAUMİT ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 • BAUMİT bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.


İLETİŞİM


Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi BAUMİT’in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte (i) BAUMİT’in aşağıda yazılı posta adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla veya (ii) bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak kvkk@baumit.com.tr adresi vasıtasıyla BAUMİT’e iletebilirsiniz.


Veri sahiplerinin (İlgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.


Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, vtarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.


POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ


BAUMİT tarafından düzenlenen bu Politika 01/12/2019 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, BAUMİT’in internet sitesinde (www.baumit.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

ADRES: Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B Ümraniye-İstanbul
TELEFON: +90 (0) 216/680 34 00
MERSİS NO:0150052550600010

 www.baumit.com.tr